Środki Trwałe

 

 

Program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzi ewidencję miejsc użytkowania środkówi ich części składowych.

 

Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych informacji opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej)

Dowolne ustawienia lat obrachunkowych

Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym

Automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych

Automatyczne obliczanie nowych wartości w przypadku operacji wykonywanych na częściach składowych: odłączenie, likwidacja, sprzedaż, przeniesienie do innego środka

Obsługa środków refundowanych

Drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy

Inwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali

Rozliczanie ulg inwestycyjnych (w ujęciu historycznym)

Możliwość ewidencji danych potrzebnych do dokonania korekty VAT naliczonego na koniec roku podatkowego

Ewidencja umów leasingu, wynajmu i dzierżawy

Ewidencja kosztów eksploatacji środka

Możliwość wydruków do pliku PDF  

Ewidencja oraz jednorazowe umarzanie niskocennych środków trwałych

Podwyższanie wartości niskocennego składnika majątku

Możliwość przekwalifikowania środka niskocennego na środek trwały i skierowanie go do amortyzacji

Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa

Amortyzowanie środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną

Amortyzacja przyspieszona

Amortyzowanie środków trwałych używanych sezonowo oraz obsługa amortyzacji odnoszącej się jedynie do części wartości początkowej

Możliwość wyboru korzystniejszej metody amortyzacyjnej, dzięki wyznaczaniu i analizie przewidywanego planu amortyzacji

Możliwość grupowej lub indywidualnej aktualizacji wartości środków trwałych

Automatyczny dobór odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji dla każdego środka, według wprowadzanej Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych

Automatyczne wyliczanie nowych wartości środków trwałych

Automatyczna korekta planu amortyzacji w wyniku zmiany wartości środka trwałego lub stopy procentowej  

Kompletny opis cech środka trwałego (począwszy od nazwy, numeru ewidencyjnego, daty przekazania do użytkowania i wartości początkowej, aż do opisu typu amortyzacji, ustalonej stopy procentowej, planowanego czasu eksploatacji oraz kwot miesięcznych i rocznych stawek umorzeń)

Obsługa miejsc powstawania kosztów

Ewidencja miejsc użytkowania środków w ujęciu historycznym (śledzenie zmian miejsc użytkowania)

Elastyczne grupowanie środków trwałych, np.: ze względu na pozycję w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych, miejsca ich użytkowania

Ewidencjonowanie eksploatacji części składowych środków trwałych, osób odpowiedzialnych i dokumentów zakupu  

Prowadzenie księgi ewidencji środków trwałych

Wyznaczanie planu amortyzacji w różnych układach

Drukowanie częściowo wypełnionych arkuszy wspomagających sporządzenie spisu z natury

Automatyczne tworzenie dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT, LC, związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją i sprzedażą środków trwałych

Drukowanie karty środka trwałego

Historia środka trwałego - wszystkie operacje od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji

Raportowanie w ujęciu syntetycznym i analitycznym

Integracja z innymi programami Systemu Symfonia