Kadry i Płace

 

Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny z obowiązującym prawem pracy.

 

Symfonia Kadry i Płace daje możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku –po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)

Szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń

Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń

Możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych, np. ukończone kursy, zaprenumerowane czasopisma, wydane przepustki, pieczątki

Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych (miesięczne, tygodniowe, przesunięte w stosunku do miesiąca kalendarzowego)

Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk

Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, prawa autorskie i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku

Automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne)  

Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (np. choroba, urlop, nadgodziny, aneks do umowy o pracę), jak i nie mających na nie wpływu (np. szkolenia, badania lekarskie, delegacja); wygodna prezentacja wszystkich informacji w kalendarzu pracownika

Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika)

Sporządzanie planów urlopów, szkoleń dla poszczególnych pracowników i działów firmy

Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np.: badań lekarskich, rozliczeń

Możliwość ewidencjonowania informacji z umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych, deklaracji ZUS

Wygodna zbiorcza ewidencja danych kadrowych, możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników

Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych)

Przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku, urlopu (podstawy brutto, nominalne, po dopełnieniu) z możliwością edycji i korekty

Automatyczne uwzględnianie składników okresowych (trzynastki, premie kwartalne, roczne) w podstawach do zasiłków

Automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych o ukończonych szkołach i przebiegu zatrudnienia

Kontrola wykorzystania urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie w danym roku

Automatyczne przenoszenie liczby dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru w roku bieżącym

Kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia (3 lata) oraz proporcjonalne naliczanie urlopu w roku

Kartoteka list płac, umożliwiająca przeglądanie list płac lub wydrukowanie wstecznie dowolnej listy płac

Możliwość tworzenia wielu list płac w jednym miesiącu

Możliwość rozliczania umów cywilnoprawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji

Rozliczanie pożyczek, możliwość zarządzania i kontrola nad potrąceniami urzędowymi i innymi z pensji pracownika; potrącenia naliczane są tak, aby pozostawić pracownikowi kwotę wolną od potrąceń; potrącenie możliwe jest do kwoty ustalonej przez Kodeks Pracy w zależności od rodzaju potrąceń –w ten sposób naliczane są alimenty, potrącenia z tytułem wykonawczym, kary Pieniężnem potrącenia za zgodą pracownika i zaliczki pieniężne

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienia i dokumentacja kadrowo-płacowa

Tajność informacji wrażliwych przez rozbudowany system uprawnień użytkowników

Integracja z modułem Symfonia Finanse i Księgowość